ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು

ರಾಚಂ

ನೆನಪಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ಓದು – ನವೀನ ಭಟ್, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಗುರುತಿ

2015-03-17 03:28:45  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ರಾಚಂ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕವನವೊಂದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಖಗಳು ಅನೇಕ. ಸಿಡಿಲ ಸಂತನಾಗಿ, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ, ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಪರಿಚಿತ. ಆದರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಕವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯಾಗಿ, ಗದ್ಯಲೇಖಕರಾಗಿ, ಕಲಾವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಂ

2015-01-12 12:12:48  

ನಮ್ಮ ಇಂದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟವರು

ಸಂಪಾದಕ

ಮಾರ್ಚ್ 23, ಯೌವನದ ಅಮಲು ಏರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಸ್ಯಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ವೀರಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತೆತ್ತು 79 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇಂ

2011-01-01 02:07:27  

ನಮ್ಮ ಇಂದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟವರು

ಸಂಪಾದಕ

ಮಾರ್ಚ್ 23, ಯೌವನದ ಅಮಲು ಏರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಸ್ಯಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ವೀರಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತೆತ್ತು 79 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇಂ

2011-01-01 02:07:27  

ನಮ್ಮ ಇಂದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟವರು

ಸಂಪಾದಕ

ಮಾರ್ಚ್ 23, ಯೌವನದ ಅಮಲು ಏರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಸ್ಯಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ವೀರಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತೆತ್ತು 79 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇಂ

2011-01-01 02:07:27  

ನಮ್ಮ ಇಂದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟವರು

ಸಂಪಾದಕ

ಮಾರ್ಚ್ 23, ಯೌವನದ ಅಮಲು ಏರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ದಾಸ್ಯಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ. ಇಂದಿಗೆ ಈ ವೀರಯೋಧರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವತೆತ್ತು 79 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇಂ

2011-01-01 02:07:27  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images