ន័យ​ អនិច្ចធម៌

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ធម៌ អនិច្ចា ជា​ធម៌​ដែល​អាច​​ពិសោធន៍​ឃើញ​​នៅ​ថ្នាក់​បដិបត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់, ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើ​ខុស​ន័យ, ដូចជា​ការប្រើ​ចំពោះ​ភាព​មិន​ទៀង​នៃ​អាយុ​​ជីវិត, កើត, ស្លាប់ ជាដើម។ ន័យ​ពិតប្រាកដ ដែល​ព្រះពុទ្ធ​ទ្រង់​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ការពិសោ

2017-03-19 02:51:10  

ន័យ​ អនិច្ចធម៌

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ធម៌ អនិច្ចា ជា​ធម៌​ដែល​អាច​​ពិសោធន៍​ឃើញ​​នៅ​ថ្នាក់​បដិបត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់, ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើ​ខុស​ន័យ, ដូចជា​ការប្រើ​ចំពោះ​ភាព​មិន​ទៀង​នៃ​អាយុ​​ជីវិត, កើត, ស្លាប់ ជាដើម។ ន័យ​ពិតប្រាកដ ដែល​ព្រះពុទ្ធ​ទ្រង់​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ការពិសោ

2017-03-19 02:51:10  

ន័យ​ អនិច្ចធម៌

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ធម៌ អនិច្ចា ជា​ធម៌​ដែល​អាច​​ពិសោធន៍​ឃើញ​​នៅ​ថ្នាក់​បដិប… continue reading ន័យ​ អនិច្ចធម៌

2017-03-19 02:51:10  

ន័យ​ អនិច្ចធម៌

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ធម៌ អនិច្ចា ជា​ធម៌​ដែល​អាច​​ពិសោធន៍​ឃើញ​​នៅ​ថ្នាក់​បដិបត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់, ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើ​ខុស​ន័យ, ដូចជា​ការប្រើ​ចំពោះ​ភាព​មិន​ទៀង​នៃ​អាយុ​​ជីវិត, កើត, ស្លាប់ ជាដើម។ ន័យ​ពិតប្រាកដ ដែល​ព្រះពុទ្ធ​ទ្រង់​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ការពិសោ

2017-03-19 02:51:10  

ន័យ​ អនិច្ចធម៌

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ធម៌ អនិច្ចា ជា​ធម៌​ដែល​អាច​​ពិសោធន៍​ឃើញ​​នៅ​ថ្នាក់​បដិបត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់, ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​យក​មក​ប្រើ​ខុស​ន័យ, ដូចជា​ការប្រើ​ចំពោះ​ភាព​មិន​ទៀង​នៃ​អាយុ​​ជីវិត, កើត, ស្លាប់ ជាដើម។ ន័យ​ពិតប្រាកដ ដែល​ព្រះពុទ្ធ​ទ្រង់​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ការពិសោ

2017-03-19 02:51:10  

គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យស្នេហា អូនប៉ងប្រាថ្នាផ្កាពីប្ដី តិចតួចឬច្រើនក៏មិនថ្វី បញ្ជាក់ថាប្ដី គិតដល់អូន។ រំពឹងពីព្រឹក ដល់ថ្ងៃត្រង់ គិតថាបងចង់ surprise ស្ងួន ច្បាស់ជាលោកប្ដីលាក់បំពួន ដល់ពេល នឹមនួនយកជូនស្រី។ រសៀលទល់ល្ងាចមិនទាន់ឃើញ រង់ចាំលុះដល់ពេលរាត្រី អូ

2017-02-14 01:48:52  

គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យស្នេហា អូនប៉ងប្រាថ្នាផ្កាពីប្ដី តិចតួចឬច្រើនក៏មិនថ្វី បញ្ជាក់ថាប្ដី គិតដល់អូន។ រំពឹងពីព្រឹក ដល់ថ្ងៃត្រង់ គិតថាបងចង់ surprise ស្ងួន ច្បាស់ជាលោកប្ដីលាក់បំពួន ដល់ពេល នឹមនួនយកជូនស្រី។ រសៀលទល់ល្ងាចមិនទាន់ឃើញ រង់ចាំលុះដល់ពេលរាត្រី អូ

2017-02-14 01:48:52  

គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យស្នេហា អូនប៉ងប្រាថ្នាផ្កាពីប្ដី តិចតួ… continue reading គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

2017-02-14 01:48:52  

គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យស្នេហា អូនប៉ងប្រាថ្នាផ្កាពីប្ដី តិចតួចឬច្រើនក៏មិនថ្វី បញ្ជាក់ថាប្ដី គិតដល់អូន។ រំពឹងពីព្រឹក ដល់ថ្ងៃត្រង់ គិតថាបងចង់ surprise ស្ងួន ច្បាស់ជាលោកប្ដីលាក់បំពួន ដល់ពេល នឹមនួនយកជូនស្រី។ រសៀលទល់ល្ងាចមិនទាន់ឃើញ រង់ចាំលុះដល់ពេលរាត្រី អូ

2017-02-14 01:48:52  

គ្មាន​ផ្កា​ឲ្យ​អូន

ជំនឿ សាសនា | សម្រាប់​ខ្មែរ

ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបុណ្យស្នេហា អូនប៉ងប្រាថ្នាផ្កាពីប្ដី តិចតួចឬច្រើនក៏មិនថ្វី បញ្ជាក់ថាប្ដី គិតដល់អូន។ រំពឹងពីព្រឹក ដល់ថ្ងៃត្រង់ គិតថាបងចង់ surprise ស្ងួន ច្បាស់ជាលោកប្ដីលាក់បំពួន ដល់ពេល នឹមនួនយកជូនស្រី។ រសៀលទល់ល្ងាចមិនទាន់ឃើញ រង់ចាំលុះដល់ពេលរាត្រី អូ

2017-02-14 01:48:52  

ពីង ប៉ុង ជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាងគេ

សាសនា | ទស្សនវិជ្ជា

គ្រប់កីឡាទំាងអស់គឺផ្ដលសុខភាពនិងបន្ថយស្រ្ … បន្ត​ការ​អាន →

2015-10-02 06:15:10  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images