હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …   ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ       જે હતા સાથે, હજી સાથે જ છે, તોય એકલવાયું તો લાગે જ છે, જોઉં છું નારાજ થઈ જ્યારે ઉપર, એ શરમ બે આંખની રાખે જ છે, ધ્યાન દઈને સાંભળો ભૂતકાળ

2016-03-08 06:48:05  

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …   ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ       જે હતા સાથે, હજી સાથે જ છે, તોય એકલવાયું તો લાગે જ છે, જોઉં છું નારાજ થઈ જ્યારે ઉપર, એ શરમ બે આંખની રાખે જ છે, ધ્યાન દઈને સાંભળો ભૂતકાળ

2016-03-08 06:48:05  

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …   ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ       જે હતા સાથે, હજી સાથે જ છે, તોય એકલવાયું તો લાગે જ છે, જોઉં છું નારાજ થઈ જ્યારે ઉપર, એ શરમ બે આંખની રાખે જ છે, ધ્યાન દઈને સાંભળો ભૂતકાળ

2016-03-08 06:48:05  

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

હું સાચું બોલીશ તો, તને ખોટું લાગી જશે …   ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ       જે હતા સાથે, હજી સાથે જ છે, તોય એકલવાયું તો લાગે જ છે, જોઉં છું નારાજ થઈ જ્યારે ઉપર, એ શરમ બે આંખની રાખે જ છે, ધ્યાન દઈને સાંભળો ભૂતકાળ

2016-03-08 06:48:05  

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….     મરિયમ આસિફ સિદ્દકી. તે એક મુસ્લિમ બાળા છે. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મી છે. તેને બચપણથી જ પ્રેમ અને શાંતિના પાઠ ભણાવવામાં આવ્યા હતા. તેના પિતા પત્રકાર હોઈ તેમને પુત્રીને શ્

2016-02-20 11:50:02  

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….     મરિયમ આસિફ સિદ્દકી. તે એક મુસ્લિમ બાળા છે. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મી છે. તેને બચપણથી જ પ્રેમ અને શાંતિના પાઠ ભણાવવામાં આવ્યા હતા. તેના પિતા પત્રકાર હોઈ તેમને પુત્રીને શ્

2016-02-20 11:50:02  

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….     મરિયમ આસિફ સિદ્દકી. તે એક મુસ્લિમ બાળા છે. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મી છે. તેને બચપણથી જ પ્રેમ અને શાંતિના પાઠ ભણાવવામાં આવ્યા હતા. તેના પિતા પત્રકાર હોઈ તેમને પુત્રીને શ્

2016-02-20 11:50:02  

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

કુરાન અને ભગવદ્ ગીતા બંને મને પસંદ છે : મરિયમ (કભી કભી) ….     મરિયમ આસિફ સિદ્દકી. તે એક મુસ્લિમ બાળા છે. મુસ્લિમ પરિવારમાં જન્મી છે. તેને બચપણથી જ પ્રેમ અને શાંતિના પાઠ ભણાવવામાં આવ્યા હતા. તેના પિતા પત્રકાર હોઈ તેમને પુત્રીને શ્

2016-02-20 11:50:02  

મારા ચહેરા ઉપર બીજો કોઈ જ ચહેરો નથી …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મારા ચહેરા ઉપર બીજો કોઈ જ ચહેરો નથી … ચિંતનની પળે – કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ     ​તું ઇસ કદર મુઝે દિલ સે કરીબ લગતા હૈ, તુઝે અલગ સે જો સોચુ અજીબ લગતા હૈ,   હુદૂદે જાત સે બહાર નિકલ કે દેખ જરા, ન કોઈ ગૈર, ન કોઈ રકીબ લગતા હૈ.   -જાંનિસાર

2016-02-05 11:34:03  

ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે મક્કમ બની વિજય સિદ્ધિનું વટ વૃક્ષ બનો , …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે મક્કમ બની  વિજય સિદ્ધિનું વટ વૃક્ષ બનો , …                                       હમ કબ તક ખુદકો ખુદ્સે નાવાકિફ રખેંગે                                 બરગદ … Continue reading ધ્યેય પ્રાપ્તિ માટે મક્કમ બની વિજય સિદ્

2016-01-24 14:14:49  

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી…. સંક્રાંતિ…. આપણે ત્યાં સંક્રાંતિનું ઘણું જ મહત્વ હોય છે. એમાં યે આખા વર્ષ દરમ્યાન તો અનેક સંક્રાંતિઓ આવે છે પણ પોષ સક્રાંતિ અને મેષ સંક્રાંતિ બે મુખ્ય સંક્રાંતિ કહેવાય છે. આ બે સંક્રાંતિઓમાં પણ પોષીસંક્રા

2016-01-14 13:37:58  

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી…. સંક્રાંતિ…. આપણે ત્યાં સંક્રાંતિનું ઘણું જ મહત્વ હોય છે. એમાં યે આખા વર્ષ દરમ્યાન તો અનેક સંક્રાંતિઓ આવે છે પણ પોષ સક્રાંતિ અને મેષ સંક્રાંતિ બે મુખ્ય સંક્રાંતિ કહેવાય છે. આ બે સંક્રાંતિઓમાં પણ પોષીસંક્રા

2016-01-14 13:37:58  

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી…. સંક્રાંતિ…. આપણે ત્યાં સંક્રાંતિનું ઘણું જ મહત્વ હોય છે. એમાં યે આખા વર્ષ દરમ્યાન તો અનેક સંક્રાંતિઓ આવે છે પણ પોષ સક્રાંતિ અને મેષ સંક્રાંતિ બે મુખ્ય સંક્રાંતિ કહેવાય છે. આ બે સંક્રાંતિઓમાં પણ પોષીસંક્રા

2016-01-14 13:37:58  

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી….

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મકરસંક્રાંતિની મહત્તા અનેરી…. સંક્રાંતિ…. આપણે ત્યાં સંક્રાંતિનું ઘણું જ મહત્વ હોય છે. એમાં યે આખા વર્ષ દરમ્યાન તો અનેક સંક્રાંતિઓ આવે છે પણ પોષ સક્રાંતિ અને મેષ સંક્રાંતિ બે મુખ્ય સંક્રાંતિ કહેવાય છે. આ બે સંક્રાંતિઓમાં પણ પોષીસંક્રા

2016-01-14 13:37:58  

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …   મિત્રો, આજે ફરી આપણી સાથે, હાલ યુએસએ નિવાસી વડીલ શ્રી જિતેન્દ્ર પાઢ (ઉ.વ.૭૪) તેમના જીવનના અનુભવના ભાથા સાથે તેમની કલમનો સાથ લઇ અને એક નવા વિષયને લઈને આવ્યા છે. શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ પાઢની કલમને …હવે પછીથી નિ

2016-01-12 17:22:12  

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …   મિત્રો, આજે ફરી આપણી સાથે, હાલ યુએસએ નિવાસી વડીલ શ્રી જિતેન્દ્ર પાઢ (ઉ.વ.૭૪) તેમના જીવનના અનુભવના ભાથા સાથે તેમની કલમનો સાથ લઇ અને એક નવા વિષયને લઈને આવ્યા છે. શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ પાઢની કલમને …હવે પછીથી નિ

2016-01-12 17:22:12  

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …   મિત્રો, આજે ફરી આપણી સાથે, હાલ યુએસએ નિવાસી વડીલ શ્રી જિતેન્દ્ર પાઢ (ઉ.વ.૭૪) તેમના જીવનના અનુભવના ભાથા સાથે તેમની કલમનો સાથ લઇ અને એક નવા વિષયને લઈને આવ્યા છે. શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ પાઢની કલમને …હવે પછીથી નિ

2016-01-12 17:22:12  

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

સફેદ અને કાળા વાળની માયાજાળ …   મિત્રો, આજે ફરી આપણી સાથે, હાલ યુએસએ નિવાસી વડીલ શ્રી જિતેન્દ્ર પાઢ (ઉ.વ.૭૪) તેમના જીવનના અનુભવના ભાથા સાથે તેમની કલમનો સાથ લઇ અને એક નવા વિષયને લઈને આવ્યા છે. શ્રી જિતેન્દ્રભાઈ પાઢની કલમને …હવે પછીથી નિ

2016-01-12 17:22:12  

મને ખબર જ છે કે તું આવવાનો નથી …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

મને ખબર જ છે કે તું આવવાનો નથી  …  ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ નથી તું તો તારી અસર ક્યાંથી લાવું?  તને તો હું તારા વગર ક્યાંથી લાવું?   -નિનાદ અધ્યારુ તું  હોય છે ત્યારે સમયને પાંખો લાગી જાય છે. હવામાં એવી માદક ખુશબૂ પ્રસરાઈ જાય છે કે હું

2015-12-26 19:49:11  

જીવંત વાત …

પકડા પકડીની ગમતીલી રમત … | "દાદીમા ની પોટલી"….

જીવંત વાત …     જીવનમાંથી આપણી પાસેથી પસાર થયેલા કેટલાક ચહેરાઓ શું ભૂલી શકાય છે? કદાચ ના…ને કદાચ હા…. કારણ કે સમય સાથે સ્મૃતિમાં રહેલાં તે ચહેરાની આકૃતિ ઝાંખી પડતી જાય છે; પણ તે ચહેરાઓનો અહેસાસ ક્યારેય દૂર જતો નથી. માર

2015-12-21 13:39:19  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images