ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની

2018-03-21 20:02:56  

ગુણોત્સવ -૮ ની તૈયારી માટે OMR આધારિત પ્રશ્નબેંક -સામાજિક વિજ્ઞાન

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો

2018-03-19 20:47:15  

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-                    આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની

2018-03-19 20:46:55  

ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો -         આગામી ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક મુકવામાં આવ્યા છે.આભાર :-ડાયટ રાજપીપળા   STD-6 ધો.૬ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજ

2018-03-18 05:41:23  

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકા /એશિયા પ્રેઝેન્ટેશન

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકા CLICK PPT DOWNLOADCLICK PDF DOWNLOAD ધો-૮ ખંડ પરિચય ભાગ-૨ એશિયા પ્રેઝન્ટેશનdownload click pptdownload click pdf 

2018-03-08 19:02:41  

ધો.૬ થી ૮ માટે પરિણામ પત્રક

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

ધો.૬ થી ૮ માટે પરિણામ પત્રક click here

2018-03-08 18:29:01  

Standard 5,6,7,8 All Subject's Unit Test Semester 2

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

standard-5 GujaratiHindiEnglishSauni Aspas Standard 6 GujaratiHindiMathasSocial ScienceSanskrutScince 1  Scince 2Standard 7GujaratiEnglishHindiSocial ScienceSanskrut Science 1  Scince 2Maths  Standard 8 Gu

2018-03-08 06:27:16  

SMART STUDENTS ELIGIBILITY TEST-2

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થી ઓ માટે દર પંદર દિવસે  50 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.શાંત અને એકાંત વાતાવરણ માં બેસીને ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવો.આ ટેસ્ટ વખતે પોતાની પાસે નોટ-પેન ની સુવિધા રાખવી.ટેસ્ટ માં પોતાનું આખું નામ અને ગામનું નામ લખ

2018-03-04 18:19:23  

s.s.8-2.9 આપણી અર્થવ્યવસ્થા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

                    નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તે

2018-03-04 18:19:12  

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ--માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

 જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ--માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ જ્ઞાનકુંજ -gk ઓનલાઈન ટેસ્ટ -૧Gyankunj GK 2 

2018-03-04 18:19:12  

TET 1 Question Paper And Solution

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

                          આજ રોજ લેવાયેલ ટેટ 1 પરીક્ષાનું પેપર મુકાઈ ગયું છે. તેનું સોલ્યુશ પણ થોડી વારમાં મુકાશે...જોવા

2018-03-04 04:55:12  

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ -કિવઝ સોફ્ટવેર

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ

        ધો.૬ થી ૮ ના વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિષય ના આધાર પર ક્વિઝ નું આયોજન કરવા માટે આ સોફ્ટવેર બનાવવા માં આવ્યું છે.જેમાં ગ્રુપ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછી શકાશે.કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો છે.દરેક રાઉન્ડ અંતે સ્કોર આપવામાં આવશે.સોફ્ટવેર બનવાનાર

2018-02-25 19:14:18  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images