сангийн сайдын тушаал №295-төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №295-төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-09-20 09:54:32  

монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 563,784.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 08 дугаар са

2017-08-31 10:03:35  

монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 563,784.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 08 дугаар са

2017-08-31 10:03:35  

монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 563,784.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 08 дугаар са

2017-08-31 10:03:35  

монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд нийт 563,784.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 08 дугаар са

2017-08-31 10:03:35  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

сангийн сайдын тушаал №274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай дэлгэрэнгүйг татан авч танилцана уу: сангийн сайдын тушаал№274 – төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

2017-08-09 02:18:33  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах журам батлагдлаа

Төсвийн ил тод байдал: Сангийн Яам

төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, төсвийн зардлыг хэмнэх, байгууллагын орлогоо давуулан биелүүлэх идэвх, санаачилгыг бий болгож, уян хатан захиран зарцуулах эрх олгохын зэрэгцээ, сахилга хариуцлагыг бүх түвшинд сайжруу

2017-07-23 11:31:50  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images