Ġerarkiji u privileġġi

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Il-fasla kurrenti ta’ soċjetajiet bħal tagħna ħolqot xibka kbira u kumplessa ta’ servizzi pubbliċi. Dan aktarx mhuwiex ħażin fih innifsu. Ħafna nies ikollhom il-ħtieġa ta’ dawn is-servizzi u, fortunatament, jeħduhom. Iżda s-servizzi mogħtija jimp

2015-09-13 10:00:02  

Il-preżunzjoni tal-verità

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Illum kull stqarrija li tippreżumi li tistqarr il-verità hija (millanqas) issuspettata jew (millaktar) meqjusa falza. Huwa evitat kemm jista’ jkun saħansitra l-użu nnifsu tal-kelma ‘verità’. Għax fehma—qawwija kemm hi qawwija—tibqa’ dejjem eżatta

2015-09-06 10:00:01  

Ippulizjati!

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

‘IPPULIZJATI’. Kelma tqila. Ma ssibha f’ebda dizzjunarju tal-ilsien Malti (safejn naf jien). Lanqas bħala verb (stramb) li jiġi min-nom ‘pulizija’. Iżda t-tifsira tal-kelma teżisti tabilħaqq. U kif! Il-kelma tindika sorvelja, għassa, ħarsien, sup

2015-08-30 10:00:09  

It-Tmien Kmandament

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

It-tmien kmandament huwa ‘La tisraqx’. Il-kliem tiegħu donnu jifhmu kulħadd mingħajr diffikultà. Kulħadd jifhem li ħadd m’għandu jqis bi proprjetà tiegħu dik il-proprjetà li hi ta’ ħaddieħor. Infatti, kulħadd iqis dan il-kmandament bħala l-pilast

2015-08-23 10:00:05  

Tmiem il-professjonist

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

L-Internet għad itemm il-ħtieġa tal-professjonisti. Din naħseb li hija waħda mill-aktar effetti profondi, mifruxa u radikali ta’ dan il-mezz fenomenali ta’ qsim ta’ informazzjoni. L-effett diġà qiegħed jinħass ġmielu. Iżda nobsor li se jkompli ji

2015-08-16 10:00:03  

Lejn teoloġija tas-sbuħija

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Ħafna huma t-teoriji dwar liema hi t-teoloġija ideali, teoriji li spiss ħabbtu rashom ma’ xulxin. Din aktarx hi waħda mill-aktar kwestjonijiet li t-teologi riedu jsibu tarf: li jsawru teoloġija għal kull żmien u għal post; teoloġija waħda li tiġb

2015-08-09 10:00:02  

L-‘iskandlu’ ta’ Palmira

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Fi tmiem Mejju li għadda, aġenziji tal-aħbarijiet fil-Gran Britannja, l-Istati Uniti tal-Amerika u fl-Unjoni Ewropea (UE) lkoll qamu ħuġġieġa waħda biex jitkażaw bl-Istat Iżlamiku tal-Irak u l-Lvant (magħruf għala ISIS) għax militanti tiegħu daħl

2015-08-02 10:00:03  

Irlanda mqarba

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Fit-22 ta’ Mejju li għadda l-Irlanda ma ġabitx ruħha sew. Qagħdet naughty. Għala? Għax referendum li ma kellux jgħaddi f’pajjiż fejn ħamsa u tmenin fil-mija (85%) huma Kattoliċi, għadda b’aktar minn tnejn u sittin fil-mija (62.2%). Kien ir-refere

2015-07-26 10:00:00  

Newtralità mhedda?

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Il-kunċett tan-newtralità non-alineata ilu jiġi diskuss, ipproblematizzat u kkwestjonat sa minn mindu ġie introdott minn Mintoff fl-1958. Sittin sena li fihom, filwaqt li l-klawsola konstituzzjonali tan-newtralià, mgħoddija fl-1987, daqqa ġiet ko

2015-07-19 10:00:08  

Sagrament wieħed

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Kulmin hu xi ftit midħla tal-Knisja Kattolika jaf li dawk li jissejħu ‘sagramenti’ jingħad li huma sebgħa fil-għadd. Dawn is-sagramenti huma rregolati mill-liġi tal-Knisja (id-‘Dritt Kononiku’). Iżda f’dan kollu wieħed għandu mnejn malajr jinsa—b

2015-07-12 10:00:02  

Helsinki 40

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Għaddew 40 sena mill-għeluq tal-Konferenza famuża ta’ Ħelsinki, il-Filandja, li fiha Malta, permezz tal-kontribut li kien ta Dom Mintoff, kienet tat sehem siewi ferm. Illum, erbgħin sena wara, huwa aktar minn xieraq li naraw jekk il-wegħdiet li k

2015-07-08 09:25:14  

Inti x’qed taħseb?

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Fil-filosofija jingħataw ħafna raġunijiet għala l-annimali (fosthom il-bnedmin) jifhmu jew ma jifhmux lil xulxin. Il-ħila għall-komunikazzjoni, kemm lingwistika u kemm mhux, tiffaċilita l-ftehim daqskemm tfixklu. Xi kultant lanqas aħna ma niftieh

2015-06-28 10:00:13  

Who actually discovered the 'Cantilena'?

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

It was Michael Fsadni alone who found the Cantilena Now that, alas, both Michael Fsadni (pictured below) and Godfrey Wettinger have passed away, the truth can finally be told as to who really discovered Peter Caxaro’s famous Cantilena on Septembe

2015-06-23 06:46:26  

Bil-grazzja mitlufa

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Il-ħolqien kollu hu mimli bil-grazzja ta’ Alla. Il-hena tal-bniedem hija li jagħraf il-preżenza tagħha fit-tiġrib ta’ kuljum tiegħu u ta’ ħaddieħor, ifaħħarha kulfejn jilmaħha, iberikha kulfejn isibha u jxandarha kulfejn jista’. Hu għal dan li n-

2015-06-21 10:00:02  

L-ambjent: l-għarqub ta’ Akilli

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Aktar ma jgħaddi ż-żmien, aktar qiegħed isir evidenti li, għall-gvern preżenti, il-qasam tal-ambjent se jkun l-għarqub ta’ Akilli. Xahar wara xahar, jekk mhux ġimgħa wara ġimgħa, il-gvern qiegħed jingħata dejjem anqas marki għall-ħarsien tiegħu.

2015-06-14 10:00:12  

L-Ewkaristija mhijiex tessera

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Hija parti mit-teoloġija ortodossa nisranija li l-Ewkaristija turi, fost ħafna ħwejjeġ oħra, il-komunjoni tal-fidili. Infatti, dik li aħna nsejħu ‘tqarbin’ (mill-Għarbi qurbana, li tfisser Ewkaristija), f’ħafna ilsna oħra għandha dan l-isem: ‘com

2015-06-07 10:00:02  

Il-kumpless ta’ Adam

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Ilkoll nafu li Adam hu biss ħlieqa letterarja f’waħda mill-aktar magħrufin tal-ħrejjef morali Bibbliċi. L-isem tiegħu hu simboliku. Ifisser ‘bniedem’ jew ‘il-bniedem’. Iżda oriġinarjament it-terminu ma kienx Ebrajk, imma Assirju, u kien ifisser ‘

2015-05-31 21:10:17  

Ekkleżjoloġija fqira

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Spiss għedt (u nerġa’ ngħid għal min irid jisma’) li l-għeruq tal-irrelevanza li l-Knisja Kattolika f’Malta u Għawdex qiegħda ġġarrab dejjem aktar jinsabu fil-faqar tal-viżjoni ekkleżjoloġika u antropoloġika tagħha. Għalkemm dawn huma oqsma duttr

2015-05-27 16:27:26  

Antropoloġija ifqar

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

[Jissokta minn artiklu ieħor, jekk trid]Fi żmienna, ekkleżjoloġija maħsuba b’fasla mentali legalista (Tridentina) hi anakronista daqs antropoloġija maħsuba b’fasla oġġettivista, jiġifieri bħala oġġett, aktar milli suġġett. Ekkleżjoloġija bħal din

2015-05-27 16:25:36  

Il-wegħda tad-djalogu

Mark Montebello's blog: Lil bniedem mhux magħruf

Spiss nisimgħu bil-kelma ‘djalogu’. Anzi, ilna s-snin nisimgħuha. U mhux mill-politiċi biss. Imma minn kull qaddej pubbliku li jrid jagħmel impressjoni fuqna. Għax il-kelma ddoqq sabiħ. U l-ħoss tagħha jwiegħed li jagħtina sehem mid-deċiżjonijiet

2015-05-10 10:00:10  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images