kamera elinde gelece�in cebinde k�sa film yar��mas� hakk�nda

t�rkiye sermaye piyasalar� birli�i (tspb) taraf�ndan d�zenlenen "kamera elinde gelece�in cebinde" k�sa film yar��mas�'n�n d�rd�nc�s� bu y�l 3 nisan�- 29 eyl�l 2017 tarihleri aras�nda d�zenleniyor.kat�l�mc�lar�n en fazla �� dakikal�k k�

2017-04-19 04:05:02  

2018 y�l� i�erisinde zamana��m�na u�rayacak emanet ve alacaklar

6362 say�l� sermaye piyasas� kanunu'nun 83 �nc� maddesi uyar�nca, 2018 y�l� i�erisinde 10 y�ll�k zamana��m�na u�rayacak emanet ve alacaklar� g�steren m��teri listesinot: " *** a�a��da g�sterilen varl�klar ile ilgili olarak l�tfen �ubeniz il

2017-04-03 02:46:23  

ki�isel verilerinizin korunmas� hakk�nda bilgilendirme

de�erl� m��ter�ler�m�z; k���sel ver�ler�n korunmasi kanunu �le �lg�l� olarak s�zler� b�lg�lend�rmek �ster�z6698 say�l� ki�isel verilerin korunmas� kanunu ("kvkk") h�k�mleri gere�i kimli�inizi belirli veya belirlenebilir k�lan her t�rl�

2017-03-24 10:17:22  

fenerbah�e erkek basketbol tak�m�n�n sponsoru olduk!

qnb finansbank olarak, basketbol sezonu i�in 3 y�l boyunca fenerbah�e erkek basketbol tak�m�'n�n� forma s�rt sponsoruyuz!bankam�z ve fenerbah�e kul�b� aras�nda yap�lan anla�ma ve detaylarla ilgili ilerleyen g�nlerde �lker stadyumu fenerbah�e ��k

2016-11-11 05:42:26  

2017 y�l� i�erisinde zamana��m�na u�rayacak emanet ve alacaklar

6362 say�l� sermaye piyasas� kanunu'nun 83 �nc� maddesi uyar�nca, 2017 y�l� i�erisinde 10 y�ll�k zamana��m�na u�rayacak emanet ve alacaklar� g�steren m��teri listesim��ter�ler�m�ze y�nel�k duyuru6362 say�l� sermaye piyasas� kanunu'nun 83 �nc� ma

2016-04-04 11:14:13  

yetki belgesi ve faaliyet �zinlerimiz

bankam�z�n iii-37.1 say�l� yat�r�m hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere �li�kin esaslar tebli�i ve iii-39.1 say�l� yat�r�m kurulu�lar�n�n kurulu� ve faaliyet esaslar� hakk�nda tebli� uyar�ncaemir �letimine arac�l�k faaliyeti (yurt i�ind

2016-02-19 02:42:16  

tasarruf sahiplerine duyuru

tasarruf sah�pler�ne duyurusermaye piyasas� kurulu'nun 12.06.2015 tarih ve 15/747 say�l� toplant�s�nda kurucusu finansbank a.� olan dow jones �stanbul 20 a tipi borsa yat�r�m fonu (hisse senedi yo�un fon), a.b.d. hazine bonosu dolar b tipi borsa

2015-07-15 12:04:52  

finansbank a.�. gt-30 fonu hakk�nda

tasarruf sah�pler�ne duyuruf�nansbank a.� gt-30 a t�p� borsa yatirim fonu 'nun tasf�yes�kurucusu oldu�umuz finansbank a.� gt-30 a tipi borsa yat�r�m fonu'nun (fon) tasfiye edilmesi talebi,�sermaye piyasas� kurul'unun 03.07.2015 tarih ve 17/837 s

2015-07-15 11:54:53  

5549 sayili su� gel�rler�n�n aklanmasinin �nlenmes� hakkinda kanun kapsaminda �neml� duyuru

5549 say�l� kanun'un 15. maddesinde "y�k�ml�ler nezdinde veya arac�l���yla yap�lacak kimlik tespitini gerektiren i�lemlerde, kendi ad�na ve fakat ba�kas� hesab�na hareket eden kimse, bu i�lemleri yapmadan �nce kimin hesab�na hareket etti�in

2014-09-25 11:09:10  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images