Gratulerer med Samefolkets dag

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

6. februar feires Samefolkets dag. Det er også to år siden tiltaksplanen for samiske innsatte og domfelte ble vedtatt.

2016-02-05 13:58:53  

Kraftig økning i soning i institusjon

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

Fra 2014 til 2015 steg antall døgn idømt fengselsstraff som ble sonet i institusjon med 39 prosent.

2016-02-02 08:18:25  

Flere gjennomfører straff med elektronisk kontroll

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

Rekordmange domfelte påbegynte i fjor gjennomføring av straff med elektronisk kontroll. Det er et resultat av at ordningen i 2014 ble landsdekkende.

2016-01-26 08:08:07  

Ingen ledige plasser i Norgerhaven fengsel

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

Fengselet Norge leier i Nederland har nå 242 innsatte. Dette betyr at fengselet er fullt. 51 av de innsatte er norske statsborgere.

2016-01-22 07:31:41  

Kriminalomsorgen kan få flere transportoppdrag

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

For samfunnet er det flere fordeler ved at politiet overlater ansvaret for transport av fanger til kriminalomsorgen. Det viser en samfunnsøkonomisk analyse Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har laget om transport og fremstilling a

2016-01-20 07:46:50  

Færre døde på jobb i 2015

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015.

2016-01-14 23:00:00  

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Arbeidstilsynet har siden 2005 mottatt 321 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i fiskeforedlingsindustrien. Støyeksponering utgjør brorparten av meldingene, men også eksponering for bioaerosoler er en utfordring i næringen.

2016-01-13 23:00:00  

Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som skal gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.

2016-01-13 23:00:00  

Arbeidstilsynet oppretter arbeidstidsenhet

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Fra 1. januar 2016 skal alle søknader om arbeidstidsordninger behandles av en nyopprettet nasjonal enhet - Arbeidstidsenheten.

2016-01-11 23:00:00  

Justering av gebyr for byggesaksbehandling

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Gebyrene for byggesaksbehandling er justert fra 1. januar 2016 for å tilsvare Arbeidstilsynets faktiske utgifter ved tjenesten.

2016-01-06 23:00:00  

Utvidet myndighet for REACH

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Arbeidstilsynet har fra 1. januar 2016 fått utvidet myndighet etter REACH-forordningen.

2016-01-05 23:00:00  

Klassifisering og merking av stoffblandinger

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Arbeidstilsynet inviterer deg som jobber med klassifisering og merking av stoffblandinger til arbeidsseminar i Oslo 28. januar 2016.

2016-01-05 23:00:00  

Viderefører ikke svartjeneste på polsk - polski

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

På grunn av endringer i bemanningen har Arbeidstilsynet ikke lenger mulighet til å opprettholde den polske svartjenesten i et omfang som gir et tilfredsstillende tilbud til publikum.

2016-01-05 23:00:00  

Nye aspirantar på plass

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

Aspirantkullet 2016-17 hadde i går sin første arbeids- og studiedag ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Lillestrøm.

2016-01-05 13:04:58  

Fengselet i Nederland fylles

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

Fengselet Norge leier i Nederland har nå et belegg på 93 prosent, eller 225 innsatte. Dette bidrar til at antall dommer i soningskø nå synker.

2015-12-16 11:25:11  

Workshop om eksponeringsscenarier

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet arrangerer en workshop om eksponeringsscenarier tirsdag 1. mars i Miljødirektoratets lokaler i Oslo.

2015-12-14 23:00:00  

Endringer i regelverket om arbeid i høyden

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Fra 1. januar 2016 trer nye regler om arbeid i høyden i kraft. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører.

2015-12-10 23:00:00  

Tilsynspraksis ved vurdering av fagbrev, yrkesbevis og gulbøker

Faktaside: Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og ...

Det er blitt reist spørsmål om Arbeidstilsynet godtar fagbrev, yrkesbevis og gulbøker utstedt før 1.1. 2001 som dokumentasjon på sertifisert sikkerhetsopplæring for ulike maskinkategorier.

2015-12-07 23:00:00  

Håndbok om utenlandske innsatte lansert

Utenlandske innsatte - Kriminalomsorgen.no

En ny håndbok skal hjelpe tilsatte i kriminalomsorgen i det daglige arbeidet med utenlandske innsatte og domfelte.

2015-12-03 09:29:31  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images