именување нов директор на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

ivica.gjorgjevski

скопје, август 2017 година   на својата седница на 3 август 2017 година владата на република македонија донесе одлука за именување на д-р стојан славески за вршител на должност директор на дирекцијата за безбедност на класифицирани информац

2017-09-15 09:05:07  

семинар за промоција на „методологијата за изработка на процена на ризик за информатичка безбедност“

ivica.gjorgjevski

скопје, 4 мај 2017 година   на 04 мај 2017 година во хотел солун во скопје се одржа семинар за промоција на „методологијата за изработка на процена на ризик за информатичка безбедност“, проект финансиран од мисијата на обсе во скопје и орга

2017-07-24 09:09:22  

taiex работилница од доменот на сајбер безбедноста

ivica.gjorgjevski

скопје, 20-21 април 2017 година   на 20-21 април 2017 година во хотел арка во скопје се одржа работилницата на тема „улогата на националниот безбедносен авторитет во процесот на воспоставување и оперативната работа на тимот за одговор на са

2017-07-24 09:08:01  

посета на големото војводство луксембург

ivica.gjorgjevski

луксембург, 06-08 март 2017 година   на покана на директорот на националниот безбедносен авторитет на големото војводство луксембург, во периодот од 6 до 8 март 2017 година директорот на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации

2017-07-24 09:06:40  

cyber czech 2016

ivica.gjorgjevski

брно, чешка република, 28 февруари 2017 – 01 март 2017 година   тројца претставници од дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во периодот од 28 февруари до 1 март 2017 година во брно, република чешка учествуваа на техничка ве

2017-03-05 02:39:37  

 

ivica.gjorgjevski

секој упад и злоупотреба на веб-страницата на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е казнив по член 251 од кривичниот законик на република македонија -->

2017-02-23 06:26:30  

методологија за изработка на процена на ризик за информатичка безбедност

ivica.gjorgjevski

скопје, 23 февруари 2017 година   дирекцијата безбедност на класифицирани информации во делот на информатичката безбедност на класифицирани информации, заради правилна изработка на процена на ризик на кис, изработи: методологија за израбо

2017-02-23 06:18:28  

водич за одредување на степенот на класификација на информациите

ivica.gjorgjevski

скопје, 26 декември 2016 година   дирекцијата безбедност на класифицирани информации во делот на административната безбедност на класифицирани информации, заради правилно одредување на степенот на класификација на информациите, изработи:

2016-12-27 03:08:11  

тaiex експертска мисија на тема „инспекциски тимови за надзор над класифицирани информации: правна рамка, организациска...

ivica.gjorgjevski

скопје, 06 - 07 декември 2016 година   на 06-07 декември 2016 година во експертска мисија, поддржана од taiex инструментот на европската комисија, во дирекцијата за безбедност на класифицирани информации престојуваа претставник на канцелари

2016-12-13 10:02:57  

нов правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати

ivica.gjorgjevski

скопје, ноември 2016 година   на 24 ноември 2016 година во „службен весник на рм“ бр. 208/2016 беше објавен новиот правилник за формата и содржината на обрасците на безбедносните прашалници и на безбедносните сертификати. на денот на влегу

2016-12-13 09:59:49  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images