تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی

مدیر وبسایت

مراسم تحویل «بنای تاریخی گرند هتل قزوین » به شرکت سمگا به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار انجام شد.

2017-05-09 04:21:21  

تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی

مدیر وبسایت

مراسم تحویل «بنای تاریخی گرند هتل قزوین » به شرکت سمگا به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار انجام شد.

2017-05-09 04:21:21  

تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی

مدیر وبسایت

مراسم تحویل «بنای تاریخی گرند هتل قزوین » به شرکت سمگا به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار انجام شد.

2017-05-09 04:21:21  

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

مدیر وبسایت

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

2017-04-29 04:29:31  

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

مدیر وبسایت

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

2017-04-29 04:29:31  

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

مدیر وبسایت

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

2017-04-29 04:29:31  

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ۳۱ فروردین ۹۶ تشکیل خواهد شد.

2017-04-09 04:04:57  

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ۳۱ فروردین ۹۶ تشکیل خواهد شد.

2017-04-09 04:04:57  

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) ۳۱ فروردین ۹۶ تشکیل خواهد شد.

2017-04-09 04:04:57  

معاون اجرایی سمگا معرفی شد

مدیر وبسایت

آقای رامین ادراکی در حکمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ از سوی محمد رضا علوب، مدیرعامل سمگا به سمت معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی عام) منصوب شد.

2017-01-22 07:59:40  

معاون اجرایی سمگا معرفی شد

مدیر وبسایت

آقای رامین ادراکی در حکمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ از سوی محمد رضا علوب، مدیرعامل سمگا به سمت معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی عام) منصوب شد.

2017-01-22 07:59:40  

معاون اجرایی سمگا معرفی شد

مدیر وبسایت

آقای رامین ادراکی در حکمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ از سوی محمد رضا علوب، مدیرعامل سمگا به سمت معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی عام) منصوب شد.

2017-01-22 07:59:40  

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا برگزار شد

مدیر وبسایت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) با دستور کار افزایش سرمایه برگزار شد.

2017-01-16 08:15:02  

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا برگزار شد

مدیر وبسایت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) با دستور کار افزایش سرمایه برگزار شد.

2017-01-16 08:15:02  

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سمگا برگزار شد

مدیر وبسایت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) با دستور کار افزایش سرمایه برگزار شد.

2017-01-16 08:15:02  

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ در محل سالن های چند مظوره نیایش تشکیل خواهد شد.

2017-01-11 03:30:00  

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ در محل سالن های چند مظوره نیایش تشکیل خواهد شد.

2017-01-11 03:30:00  

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام)

مدیر وبسایت

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سهامی عام) راس ساعت ۹ صبح مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۵ در محل سالن های چند مظوره نیایش تشکیل خواهد شد.

2017-01-11 03:30:00  

شرکت سمگا در نمایشگاه سرمایه گذاری خوزستان شرکت کرد

مدیر وبسایت

هلدینگ سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از شرکتهای عضو گروه مالی گردشگری در نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان حضور پیدا کرد.

2016-12-13 04:02:17  

شرکت سمگا در نمایشگاه سرمایه گذاری خوزستان شرکت کرد

مدیر وبسایت

هلدینگ سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از شرکتهای عضو گروه مالی گردشگری در نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان حضور پیدا کرد.

2016-12-13 04:02:17  

中国古代文学 Global world news developer online documents developer online toolset Global E-commerce Global world images